Významní obchodní partneři České republiky

V této kapitole se budu zabývat zeměmi, které jsou v současnosti významné pro zahraniční obchod České republiky, a to jak z hlediska objemu obchodu, tak z hlediska strategického či z hlediska významné nerovnováhy.

Evropská unie

Evropská unie zaujímá ve vzájemném obchodu s Českou republikou postavení nejvýznamnější teritoriální oblasti. Vývozy do EU tvořily v roce 2002 přibližně 70% všech českých exportů, u dovozů byl tento podíl o něco nižší. V průběhu devadesátých let se Evropská unie stala nejen objemem, ale i dynamikou růstu, rozhodujícím segmentem českého zahraničního obchodu. Významným faktorem také je, že od roku 1999 (s menším propadem v roce 2000) měl zahraniční obchod s touto teritoriální oblastí aktivní obchodní bilanci, což kontrastuje se situací před rokem 1999.

Z tabulky je patrný výrazný podíl zemí Evropské unie na celkovém deficitu obchodní bilance ČR až do roku 1998. Od roku 1999 (s výjimkou roku 2000) naopak aktivum z obchodu s Evropskou unií napomáhá snižovat celkový deficit obchodní bilance. Rozměrnost zahraničního obchodu s Evropskou unií vyplývá zejména z faktu, že jsou v ní seskupeny prakticky všechny největší evropské ekonomiky včetně ekonomiky SRN, která je absolutně největším obchodním partnerem ČR.

Z uvedeného přehledu zřetelně vyplývá dominantní postavení Německa v obchodu České republiky s Evropskou unií (ve vývozu do EU připadalo v roce 2002 na Německo 53,3% a v dovozu 53,9%).

Dalšími významnými obchodními partnery v rámci EU jsou Velká Británie, Rakousko, Francie a Itálie. U Vývozů k nim můžeme řadit i Nizozemsko. Střední úroveň obchodních vztahů udržuje ČR s Belgií, Španělskem a Švédskem. S ostatními zeměmi nemá Česká republika významnější obchodní vztahy.

Co se týká obchodní bilance, došlo mezi lety 1993 a 2002 k zásadnímu obratu. V roce 1993 měla Česká republika s Evropskou unií pasivní obchodní bilanci a deficit dosahoval hodnoty 17 miliard korun. V roce 2002 byla naopak obchodní bilance aktivní a to ve výši téměř 60 miliard korun.

Nejvyššího aktiva dosáhla Česká republika v roce 2002 s Velkou Británií, Německem, Nizozemskem a Rakouskem. Významnějšího pasiva bylo dosaženo s Itálií (téměř 21 miliard Kč), menšího potom s Francií (5 miliard Kč). Obchod s ostatními zeměmi nevykazoval významnější deficity či přebytky.