Teorie otevřené ekonomiky a zahraničního obchodu

V první kapitole se budu zabývat teorií otevřenosti ekonomiky a zahraničního obchodu. Cílem první části této kapitoly je definovat pojem otevřená a uzavřená ekonomika a srovnat míru otevřenosti ekonomiky České republiky s vybranými zeměmi. Kapitola se zabývá také faktory ovlivňujícími otevřenost ekonomiky a výhodami a nevýhodami otevřenosti. Ve druhé části se pak pokusím objasnit proč je zahraniční obchod důležitý a proč se země zapojují do mezinárodních obchodních vztahů.

Uzavřená a otevřená ekonomika

Ekonomická teorie rozlišuje dva krajní případy – otevřenou ekonomiku a uzavřenou ekonomiku. Oba případy se odlišují mírou otevřenosti okolnímu světu a mírou zapojení do mezinárodních ekonomických vztahů.

Otevřená ekonomika je ekonomika zapojená do zahraničně ekonomických vztahů. V důsledku toho je část domácí produkce vyvážena a spotřebovávána v zahraničí a naopak část domácího důchodu je věnována na nákup dováženého zboží ze zahraničí (čtyř-sektorový model – domácnosti, firmy, stát, zbytek světa).

Oproti tomu v případě uzavřené ekonomiky země nevstupuje do zahraničně ekonomických vztahů a veškerý produkt je spotřebováván v dané zemi. V případě uzavřené ekonomiky je země naprosto soběstačná a v zemi se vyrábí vše, co její občané spotřebovávají. Výrobní a spotřební možnosti země jsou stejné.

V praxi se všechny země pohybují mezi těmito dvěma extrémy. Česká republika je specifickým případem otevřené ekonomiky – jedná se o malou otevřenou ekonomiku. Svou velikostí nemůže ovlivňovat své zahraniční obchodní partnery a je nucena akceptovat pravidla daného ekonomického systému.

Míra otevřenosti ekonomiky závisí na mnoha aspektech. Jsou to například geografická poloha, politické uspořádání, vlastnictví zdrojů a velikost ekonomiky. Pro nízkou otevřenost ekonomiky mluví především dostatečná velikost domácího trhu a vybavenost přírodními zdroji. Naopak znakem ekonomik, které jsou vysoce otevřené, je jejich malá velikost a závislost na dovozech surovin a technologií. Faktory ovlivňující otevřenost ekonomiky jsou shrnuty v následující tabulce.

Podnikání je určitá činnost, která s sebou nese i určitá rizika a závazky. Takové rizika mohou být vyvolány z více činností v daném celkovém procesu podnikání. Při tomto způsobu ukončení podnikání je však důležité aby byl jednatel při likvidaci sro zastoupen skupinou odborníků z důvodu náročnějšího procesu.

Otevřenost ekonomiky s sebou nese řadu výhod a nevýhod. Mezi výhody můžeme zařadit komparativní výhody z mezinárodní směny, efektivnější alokaci výrobních faktorů a růst jejich produktivity, růst velikosti trhu a zahraniční poptávku, dovoz nových výrobků a technologií a vyšší spotřební možnosti. Mezi nevýhody, které přináší vysoká otevřenost ekonomiky, patří závislost na hospodářském cyklu hlavních obchodních partnerů, import inflace prostřednictvím dovozu od partnerů s vyšším růstem cenové hladiny a klesající autonomie hospodářské politiky.

Napsat komentář