Okolí podniku

Podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem – okolím. Okolím podniku rozumíme vše co je za pomyslnými hranicemi podniku, čím je podnik ovlivňován a co případně může ovlivnit sám. Vliv okolí na podnik je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená.

Každý podnikatel v průběhu své činnosti se snaží o dosahování co nejlepších výsledků, které jeho firmu dostávají do různých závazků. Pokud už je ale jejich množství natolik velké, že už není jiného východiska, vhodně zvolenou strategií je v takovém případě zvolit likvidaci sro. Jedná se však o komplikovanejší proces se kterým umí pomoci jen odborníci.

Prvky okolí podniku

Geografické okolí

Geografické okolí ovlivňuje podnik především tím, že do značné míry předurčuje jeho logistiku. Logistikou rozumíme řízení materiálových a výrobkových toků od zdroje k uživateli. V případě stacionární výroby se k vlivu geografického okolí přihlíží při volbě lokalizace podniku. Např. uhelná elektrárna se postaví blízko zdroje uhlí, aby se ušetřili dopravní náklady.

Sociální okolí

Každý podnik by měl zkoumat a zvažovat důsledky své činnosti pro společnost. V ideálním případě by tato činnost měla být prospěšná jak podniku tak i společnosti. To se ovšem v reálném životě realizuje velmi obtížně. Zisková orientace staví do popředí zájmy vlastníků a manažerů, které se mohou dostat do rozporu se sociálními zájmy okolí. Podnik by měl usilovat i o rozvoj svého sociálního okolí. Jedná se např. dary obci ve které působí, podpora obecně prospěšných aktivit, dotace různým sdružením působícím v jeho okolí (sponzorství sportu) atd. Cílem by mělo být dosáhnou sociálního smíru.

Politické okolí

Politické okolí ovlivňuje podnik jako např. zájmy politických stran a to nejen vliv velké politiky na celostátní úrovni, ale i malá komunální politika (obce) mohou ovlivnit chování podniku (např. poskytnutí nových pozemků pro rozvoj, zajištění dopravy pro zaměstnance atd)

Právní okolí

Právo a jeho instituty vytvářejí rámec prakticky pro všechny podnikové činnosti. Právní normy stanoví jaké chování podniku je přípustné a jaké nikoliv. Nejdůležitější normou týkající se podnikové sféry je obchodní zákoník. Vedle toho existuje velké spektrum zákonů, které nadto definují možnosti a bariéry podnikání. Např. ochrana spotřebitele, hygienické normy, úprava činnosti investičních fondů atd…

Ekonomické okolí

Ekonomické okolí má pro podnik zásadní význam. Z ekonomického okolí získává podnik výrobní faktory a na toto okolí se obrací se svými výrobky a službami. Podnik je ve svém rozhodování a chování ovlivněn celkovou hospodářskou situací země a její dynamikou.

Jedná se zejména o tyto faktory:

  • Dostupnost a ceny výrobních faktorů (půda, práce, kapitál).
  • Daňová zátěž podniků. Daňová politika státu u nás hledá cestu mezi dvěma póly. Na jedné straně musí zajistit daňový výnos pro státní pokladu, ale současně nesmí podniky zatížit tak, aby ztratily motivaci k podnikání. Pomineme-li daňové úniky, musí se podniky daním přizpůsobit, nebo přesunout své sídlo do zemí kde je daňový ráj (Monako, Bahamy). Po vstupu ČR do EU došlo a dochází i v této oblasti k harmonizaci (podobná či stejná soustava daní, sbližování daňových sazeb)
  • Hospodářský růst, měnový a devizový vývoj. Rozvoj i možnosti expanze podniku souvisí těsně s makroekonomickým růstem. Míra inflace (roční tempo růstu cen) ovlivňuje ceny výrobních faktorů, poptávku i koupěschopnost zákazníků. Devizové kurzy, inflace a devalvace mají na podniky významný vliv i pokud jde o rizika spojená do mezinárodního obchodu. Hospodářský růst umožňuje zvyšování kupní síly obyvatelstva, což se projevuje v růstu poptávky.
  • K ekonomickému okolí patří i odběratelé (zákazníci) a dodavatelé podniku a finanční instituce (zejm. banky).

Ekologické okolí

Ekologie je faktorem, který musí podniky stále více respektovat. Nečiní-li to ze své vůle, nutí je k tomu nejen státní instituce, ale i velmi aktivní občanská sdružení. Ekologie na jedné straně vytváří v podnikání řadu bariér, protože ekologizace řady technologií (dobývání zlata chemickou cestou) i již existujících výrobků (výrobky obsahující azbest a feon) představuje pro podniky ekonomickou zátěž. Na druhé straně dává podnikům mnoho šancí, např. při výrobě ekologicky nezávadných výrobků, recyklaci obalů atd. Tuto oblast dnes upravují směrnice EU a při nedodržení je to sankcionováno.

Technologické okolí

Technologické okolí a změny technologie jsou zdrojem a motivem technického a technologického pokroku, který umožňuje podniku dosahovat lepších hospodářských výsledků, zvyšovat konkurenční schopnost a humanizovat práci. To může mít i své stinné stránky, k nimž patří někdy negativní vliv na životní prostředí, vznik sociální problémů (stroje nahrazují lidi) atd.

Etické okolí

Etika hraje v životě podniků stále významnější úlohu. V obecné poloze se etika zabývá tím, co je a není dobré a jaké postoje by měl člověk, reps. Instituce zaujímat, aby jednal v souladu s tím, co se obecně považuje za správné a spravedlivé. V podnikatelském světě znamená dodržování etických principů např. poskytování pravdivých informací, korektní hospodářské soutěžení, poskytování dobrých služeb zákazníkům atd.

Pokud je v dané společnosti vyvinuto etické myšlení, může účinně překlenovat mezery nebo nekonzistence v právní řádu.¨

Kulturně historické okolí

  • Kulturně historické okolí se vytváří po mnoho let (staletí). Celková vzdělanostní a kulturní úroveň obyvatelstva je jednou z podmínek ekonomického rozvoje, přechodu ke složitějším technologiím a technickému pokroku.
  • Např. potravinářské firmy musí respektovat staleté spotřební zvyklosti velkých náboženských komunit.

Napsat komentář