EKONOMIKA ZEMĚ ČR

Od počátku 90. let prochází Česká republika a její ekonomika transformací, která přináší zásadní změny a vede k postupnému sbližování s vyspělými ekonomikami. Mezi nesporné úspěchy českého transformačního procesu patří dosažená míra liberalizace, a to nejen v oblasti zahraničního obchodu. Otevřenost ekonomiky je široký pojem, který znamená, že země je zapojena do mezinárodních vztahů. Zapojení se děje v mnoha dimenzích, zejména v pohybu zboží, práce a kapitálu. Otevřenost ekonomiky proto budu uvažovat ve všech těchto rovinách. A to z pohledu zahraničního obchodu, pohybu osob a pohybu kapitálu, jehož nejdůležitější složkou jsou v současnosti přímé zahraniční investice.

Zapojení do zahraničních obchodních vztahů souvisí s růstem ekonomické vyspělosti a má zásadní význam pro hospodářství každé země, jejíž ekonomika je malá a vysoce otevřená. Obchodování s ostatními zeměmi přináší zemi růst bohatství, zvyšuje spotřební možnosti a blahobyt obyvatel.

Kapitál se z prostorového hlediska přesouvá tam, kde je větší efektivita využití ostatních, méně mobilních výrobních faktorů, zejména práce. S postupem transformace byl hlavní důraz kladen na dotahování ekonomické úrovně vyspělých zemí. Podniky, do kterých směřují zahraniční investice jsou rozhodující pro konkurenceschopnost ekonomiky, protože produkují většinu vyváženého zboží.

Během celého podnikání se můžeme setkat s množstvím nečekaných okolností, které mohou v konečném důsledku vézt až k rozhodnutí o likvidováni sro. Takové rozhodnutí není však pro množství podnikatelů lehké, protože si s ním nedokážou poradit sami a proto je vhodným řešením kontaktovat zkušených lidí, kteří se v daném oboru nacházejí.

Dalším jevem, který bývá zmiňován v souvislosti s otevřenou ekonomikou je migrace. Migrace zahrnuje emigraci, tedy stěhování občanů určitého státu do zahraničí, a imigraci, která naopak znamená přírůstek občanů státu přistěhovalectvím z jiných zemí. Stěhování osob má vliv na hospodářství té které země, tento vliv je však těžko kvantifikovatelný. Důvodem je skutečnost, že se některá data vůbec neshromažďují a některá se dají jen velmi těžko odhadovat. V hypotetickém prostředí ideálního hospodářství se migrant od okamžiku vstupu na trh stává dočasnou přítěží, z dlouhodobého hlediska však vytváří migranti nová pracovní místa a podporují hospodářský růst.

Cílem této práce je zhodnotit otevřenost české ekonomiky v evropském kontextu a naznačit možný vývoj v budoucnu. Toho chci dosáhnout pomocí komparace s Nizozemskem, které je co do velikosti srovnatelné s Českou republikou. Na základě výsledků srovnání se pokusím odhadnout trendy ve vývoji české ekonomiky v oblasti zahraničního obchodu, pohybu osob a přímých zahraničních investic. K vypracování diplomové práce budou použity metoda analýzy, komparace a dedukce. Pro zpřehlednění vybraných údajů a dat pak budou použity tabulky a grafy.

Statistické údaje týkající se České republiky použité v této práci pocházejí nejčastěji z dat poskytovaných Českou národní bankou a Českým statistickým úřadem. Metody statistiky zahraničního obchodu, migrace a zahraničních investic se za sledované období několikrát měnily. Údaje použité v této práci jsem se snažil vybírat tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečnosti.

Napsat komentář