Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby

Podle závislosti na změnách objemu výroby třídíme náklady na variabilní (proměnné) a fixní (stálé).

Variabilní náklady

Se mění se změnami objemu výroby. Např. jednicový materiál a jednicové mzdy rostou s vyšší výrobou.

Fixní náklady

Zůstávají na stejné úrovni bez ohledu na měnící se objem výroby. (nájemné, pojištění). Vztah nákladů a objemu produkce se dá zachytit matematickými funkcemi, které nazýváme nákladové funkce. Nejjednodušší je lineární funkce (zachycuje proporcionální růst nákladů)

S rostoucím objemem výroby průměrné náklady klesají, neboť fixní náklady se rozpouštějí do stále většího objemu produkce

Náklady podle původu spotřebovaných vstupů

  • Spotřebované vstupy mohou pocházet z okolí podniku (prvotní, externí náklady) nebo též uvnitř (druhotné, interní náklady)
  • Prvotní (externí) náklady jsou například spotřebovaný materiál.
  • Druhotné (interní) náklady vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů např. vlastní výroba páry, nebo el. energie)

Náklady podle podnikových funkcí

Obvykle se rozlišují náklady podle těchto hlavních podnikových funkcí:

  • náklady na pořízení
  • náklady na skladování
  • náklady na výrobu
  • náklady na správu
  • náklady na odbyt

Další kategorie nákladů

Mezní (marginální) náklady

Tvoří přírůstek nákladů vyvolaný přírůstkem výroby o jednu jednotku. Nebo-li o kolik se zvýší celkové náklady, když se zvýší výroba o jednotku. Náklady potřebné k rozšíření objemu výroby o jednotku (ks., kg, atd…)

Mezní (marginální) tržby

Tvoří přírůstek tržeb vyvolaný přírůstkem prodeje (výroby) o jednotku. Nebo-li o kolik se zvýší tržby, když se prodá další jednotka výroby. Mezních nákladů a příjmů využívají manažeři pro stanovení objemu produkce, který přinese maximální zisk. Ekonomická teorie totiž hovoří, že maximálního zisku se dosáhne při rovnosti mezních nákladů a mezních tržeb.

Oportunitní (alternativní) náklady

Jsou hodnota, která musí být obětována když zdroje (práce, kapitál) nejsou použity na nejlepší možnou alternativu. Nazýváme je též někdy náklady ušlých příležitostí. Rozhodneme-li se např., že místo výrobku A budeme vyrábět výrobek B, potom relevantní náklady výrobku B budou zahrnovat i zisk výrobku A.

Napsat komentář