Podstata podniku a právna úprava podnikaní

Podnikání je charakterizováno podstatnými rysy:

Základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady. Zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků. V centru pozornosti podnikatele je zákazník s jeho zájmy, požadavky, potřebami a preferencemi. Potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami prostřednictvím trhu, což vede k tomu, že musí čelit riziku. Většina podnikatelských subjektů se snaží o minimalizaci tohoto rizika. Pro jakékoliv podnikání je charakteristické, že na jeho počátku vkládá podnikatel do svého podniku kapitál, a to vlastní (vlastní peníze, budovy) nebo vypůjčený (půjčky, úvěry). Velikost potřeby tohoto kapitálu je různá, závisí na předmětu podnikání i rozsahu. Např. majitel kiosku potřebuje menší kapitál než klenotník a ten potřebuje menší kapitál než třeba výrobce automobilů.

V každém podnikání může nastat situace, která může vyústit až k nečekaným rozhodnutím. Pokud již není jiná možnost jak rozhodnout o likvidaci sro, vhodná cesta je obrátit se na odborníky, kteří se danou problematikou zabývají a mají již mnoho zkušeností.

Právní úprava podnikání

  • Podnikání v ČR je upraveno obchodním zákoníkem (zákon č. 531/1991 Sb). Ten definuje podnikání jakou soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
  • Podnikatelem může být fyzická nebo právnická osoba.
  • Podnik je definován jako soubor hmotných (budovy, stroje) osobních (zaměstnanci) a nehmotných (licence, know-how, značka) složek podnikání
  • Obchodní majetek je soubor majetkových hodnot patřících podnikateli a sloužící k jeho podnikání.

 

Napsat komentář